ข้อมูลงานวิจัย หุ่นยนต์บริการสำหรับเมืองไมซ์ในประเทศไทยที่กำหนดความเป็นไปของตลาดแรงงานในท้องถิ่นอย่างไร: วิธีเดลฟีเชิงคุณภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.Liou Yuan Li
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Liou Yuan Li
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0617303XXX
  • E-Mail Addresbangkokyanni@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00025
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ หุ่นยนต์บริการสำหรับเมืองไมซ์ในประเทศไทยที่กำหนดความเป็นไปของตลาดแรงงานในท้องถิ่นอย่างไร: วิธีเดลฟีเชิงคุณภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ How Service Robots for Thailand’s MICE Cities Redefines the Fate of Local Labor Markets: A Qualitative Delphi Method
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.กนกพร ชัยประสิทธิ์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์