ข้อมูลนักวิจัย กนกพร ชัยประสิทธิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กนกพร ชัยประสิทธิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kanokporn Chaiprasit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0816800XXX
  • E-Mail Addressk_chaiprasit@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญInternational Business, Business communication, Marketing
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00198
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาระบบบแอปพลิเคชันการรับฝากพัสดุระบบขนส่งทางรางข้ามจังหวัด ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การยกระดับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านำเข้า หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : ความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบในการแข่งขันและปัจจัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันการประกอบธุรกิจส่งออก หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : ความพร้อมทางเทคโนโลยี การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวสำหรับผู้ประกอบการด้านการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : หุ่นยนต์บริการสำหรับเมืองไมซ์ในประเทศไทยที่กำหนดความเป็นไปของตลาดแรงงานในท้องถิ่นอย่างไร: วิธีเดลฟีเชิงคุณภาพ พี่เลี้ยง 8. 2564 : การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : การจัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบการนำเข้าในยุคดิจิทัลในภาวะวิกฤติโควิด-19 (COVID-19) หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : ความสัมพันธ์ของกระบวนการโลจิสติกส์ต่อการวางแผนลดต้นทุนในธุรกิจส่งออก SMEs ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : ระบบโลจิสติกส์ของการส่งออกทุเรียนจากภาคตะวันออกของประเทศไทยไปประเทศจีน ผู้ร่วมวิจัย 12. 2560 : การจัดการผลการปฏิบัติงานของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการเจริญเติบโตสูง (SME High Growth Sectors) และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) ผู้ร่วมวิจัย 13. 2560 : ปัจจัยด้านความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา First Author 2. 2562 : ทัศนคติและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ E-Payment ผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร First Author 3. 2562 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป First Author 4. 2562 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขายสินค้า ๙ร์ลส แอนดื คีธ และลินท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร First Author 5. 2562 : ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) First Author 6. 2562 : ความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในเครือไทยรัฐ กรุ๊ป First Author 7. 2562 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังตลาดโลก First Author 8. 2562 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา First Author 9. 2562 : ทัศนคติและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ E-Payment ผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร First Author 10. 2562 : ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ ในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วม 11. 2562 : ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของประชากรในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วม 12. 2562 : ความคาดหวังของบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรบริษัท เพลย์ ดิจิตอล จำกัด ผู้ร่วม