ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สนิทเดช จินตนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sanitdech Jintana
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0805889XXX
  • E-Mail Addresprince_jongkong@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00219
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The study of innovative management toward Competitive Advantage of community-based Enterprises in pathumthani province
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กรธัช โฆษิตโภคิน
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์