ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาภาพอินโฟกราฟฟิกต่อสู้วิกฤต COVID-19 ในเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อารัมภ์ เอี่ยมละออ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Aram Iamlaor
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0818108XXX
  • E-Mail Addresthetong18@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00181
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาภาพอินโฟกราฟฟิกต่อสู้วิกฤต COVID-19 ในเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Study of Signs Presented in Infographics for Fighting Against COVID-19 Published in the Website of the Royal Thai Government
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ฐิตาภา สินธุรัตน์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์