ข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาชุดนวัตกรรมฝึกอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสาหรับบุคลากรในระบบขนส่งทางราง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อุมาสวรรค์ ชูหา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Umasawan Chooha
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0918319XXX
  • E-Mail Addresumasawan2016@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00155
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยการพัฒนาชุดนวัตกรรมฝึกอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสาหรับบุคลากรในระบบขนส่งทางราง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Innovative Management and Training for Sustainable Railway System
หน่วยงาน *คณะพยาบาลศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์