ข้อมูลงานวิจัย การแปรรูปขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพร่วมกับขยะชีวมวล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Sommai Pivsa-Art
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0899003XXX
  • E-Mail Addresspivsaart@yahoo.com, psommai@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00031
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การแปรรูปขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพร่วมกับขยะชีวมวล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สมหมาย ผิวสอาด
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์