ข้อมูลนักวิจัย สมหมาย ผิวสอาด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sommai Pivsa-Art
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอธิการบดี
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0864249XXX
  • E-Mail Addresspsommai@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00541
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ไบโอคอมโพสิตพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากสาหร่ายพวงองุ่นคุณภาพต่ำ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : ไบโอคอมโพสิตของพอลิแลกติกแอซิดเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากเยื่อกระดาษในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การต่อยอดแนวความคิดสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) สำหรับธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Startup) หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : แผ่นดูดซับเสียงหลายชั้นจากพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : เส้นใยไบโอคอมโพสิตพอลิแลคติกแอซิดเสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากไผ่ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การพัฒนาแผ่นดูดซับน้ำมันจากกระดาษรีไซเคิ้ลกล่องนมและนอนวูฟเวนทางชีวภาพแบบหลายชั้น ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การพัฒนาแผ่นนอนวูฟเวนเมลโบรนด์จากพอลิเมอร์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้งานแผ่นกรองสะท้อนน้ำ พี่เลี้ยง 8. 2563 : โครงการแผ่นรองผู้ป่วยติดเตียงจากเส้นใยพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเคลือบด้วยสารสกัดจากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : กระบวนการผลิตเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากเศษชีวมวลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 10. 2562 : ผลของการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลต่อคุณภาพผลผลิตของกุ้งขาว ผู้ร่วมวิจัย 11. 2562 : การพัฒนาหน้ากากอนามัยจากพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตด้วยกระบวนการปั่นหลอมแบบพ่น ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : การเตรียมโฟมกันกระแทกจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2562 : การแปรรูปขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพร่วมกับขยะชีวมวล หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : วัสดุคอมโพสิทพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยเส้นใยไผ่ ผู้ร่วมวิจัย 15. 2561 : พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโคพอลิเอสเทอร์เอไมด์จากกรดแลคติก มอนอเมอร์ของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต และเอไมด์มอนอเมอร์ เพื่อผลิตภัณฑ์แบบฉีด หัวหน้าโครงการ 16. 2561 : การออกแบบระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดด้วยเครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย 17. 2561 : การพัฒนาเส้นใยพอลิเอสเทอร์ที่มีหลายฟังก์ชันเพื่อใช้งานฉนวนกันความร้อน หัวหน้าโครงการ 18. 2561 : โครงการผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยพอลิเมอรน์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อใช้งานผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 19. 2560 : เชือกแบบหลายเส้นใยจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิซีเมทิลีนและพอลิแลติกแอซิด หัวหน้าโครงการ 20. 2560 : การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 21. 2560 : การพัฒนาสมบัติความเหนียวของวัสดุคอมโพสิทพอลิแลกติกแอซิดและพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตและทัลคัมเพื่องานบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 22. 2560 : เชือกอวนเพื่อการประมงทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซืดและพอลิออกซิเมทิลีน หัวหน้าโครงการ 23. 2558 : ผลิตภัณฑ์แบบผนังหลายชั้นจากผงพลาสติกหลายชนิดด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย 24. 2558 : การเตรียมพอลิเมอร์ผสมเพื่อขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจากพอลิแลกติกแอซิดและพอลิพรอพิลีนโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป หัวหน้าโครงการ 25. 2558 : การพัฒนาปุ๋ยสลายตัวช้าจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 26. 2557 : การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรงงานต้นแบบสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้โครงข่ายนิวรัล ผู้ร่วมวิจัย 27. 2557 : การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุคอมโพสิทพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 28. 2556 : การขึ้นรูปเรือขนาดเล็กด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย 29. 2556 : การปรับปรุงคุณลักษณะทางไฟฟ้าและอายุการใช้งานของแผ่นซิงค์ออกไซด์ที่มีผลกระทบจากความชื้นที่เกิดในกับดักเสิร์จแรงดันต่ำ ผู้ร่วมวิจัย 30. 2556 : การเตรียมโคพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพระหว่างพอลิแลกติกแอซิดกับพอลิวาเลโลแลกโทน ผู้ร่วมวิจัย 31. 2556 : การเตรียมพีวีซีทนความร้อนสูงเพื่อใช้ในกระบวนการจุ่มเคลือบพีวีซีเหลว หัวหน้าโครงการ 32. 2555 : การสร้างเครื่องบดผงพลาสติกสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย 33. 2552 : การเตรียมวัสดุทดแทนพีวีซีในกระบวนการจุ่มเคลือบพลาสติกเหลว หัวหน้าโครงการ 34. 2552 : วัสดุเส้นใยนาโนราคาถูกจากแร่ไทยโดยวิธีการสังเคราะห์แบบง่ายและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : เชือกอวนแบบหลายเส้นใยจากพอลิเมอร์ผสมและกรรมการวิธีผลิตเชือกอวนดังกล่าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นรองพรมชั้นที่สองจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2561 : เชือกอวนแบบหลายเส้นใยจากพอลิเมอร์ผสมและกรรมการวิธีผลิตเชือกอวนดังกล่าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2561 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นรองพรมชั้นที่สองจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2553 : กรรมวิธีการผลิตฟิล์มจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตโคอะดิเพท ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2554 : เครื่องสังเคราะห์โอลิเมอร์แอลแลกติกแอซิดด้วยกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน ควบแน่นแบบทางตรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ