ข้อมูลนักวิจัย สมหมาย ผิวสอาด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sommai Pivsa-Art
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0864249XXX
  • E-Mail Addresspsommai@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00091
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : กระบวนการผลิตเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากเศษชีวมวลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : การพัฒนาหน้ากากอนามัยจากพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตด้วยกระบวนการปั่นหลอมแบบพ่น ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : การเตรียมโฟมกันกระแทกจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การแปรรูปขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพร่วมกับขยะชีวมวล หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโคพอลิเอสเทอร์เอไมด์จากกรดแลคติก มอนอเมอร์ของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต และเอไมด์มอนอเมอร์ เพื่อผลิตภัณฑ์แบบฉีด หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : การออกแบบระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดด้วยเครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การพัฒนาเส้นใยพอลิเอสเทอร์ที่มีหลายฟังก์ชันเพื่อใช้งานฉนวนกันความร้อน หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : โครงการผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยพอลิเมอรน์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อใช้งานผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : วัสดุคอมโพสิทพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยเส้นใยไผ่ ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : การพัฒนาสมบัติความเหนียวของวัสดุคอมโพสิทพอลิแลกติกแอซิดและพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตและทัลคัมเพื่องานบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : เชือกอวนเพื่อการประมงทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซืดและพอลิออกซิเมทิลีน หัวหน้าโครงการ 12. 2558 : ผลิตภัณฑ์แบบผนังหลายชั้นจากผงพลาสติกหลายชนิดด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย 13. 2558 : การเตรียมพอลิเมอร์ผสมเพื่อขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจากพอลิแลกติกแอซิดและพอลิพรอพิลีนโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป หัวหน้าโครงการ 14. 2558 : การพัฒนาปุ๋ยสลายตัวช้าจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 15. 2557 : การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรงงานต้นแบบสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้โครงข่ายนิวรัล ผู้ร่วมวิจัย 16. 2557 : การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุคอมโพสิทพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 17. 2556 : การปรับปรุงคุณลักษณะทางไฟฟ้าและอายุการใช้งานของแผ่นซิงค์ออกไซด์ที่มีผลกระทบจากความชื้นที่เกิดในกับดักเสิร์จแรงดันต่ำ ผู้ร่วมวิจัย 18. 2556 : การเตรียมโคพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพระหว่างพอลิแลกติกแอซิดกับพอลิวาเลโลแลกโทน ผู้ร่วมวิจัย 19. 2556 : การเตรียมพีวีซีทนความร้อนสูงเพื่อใช้ในกระบวนการจุ่มเคลือบพีวีซีเหลว หัวหน้าโครงการ 20. 2556 : การขึ้นรูปเรือขนาดเล็กด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย 21. 2555 : การสร้างเครื่องบดผงพลาสติกสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย 22. 2552 : วัสดุเส้นใยนาโนราคาถูกจากแร่ไทยโดยวิธีการสังเคราะห์แบบง่ายและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 23. 2552 : การเตรียมวัสดุทดแทนพีวีซีในกระบวนการจุ่มเคลือบพลาสติกเหลว หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : เชือกอวนแบบหลายเส้นใยจากพอลิเมอร์ผสมและกรรมการวิธีผลิตเชือกอวนดังกล่าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นรองพรมชั้นที่สองจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2561 : เชือกอวนแบบหลายเส้นใยจากพอลิเมอร์ผสมและกรรมการวิธีผลิตเชือกอวนดังกล่าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2561 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นรองพรมชั้นที่สองจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2553 : กรรมวิธีการผลิตฟิล์มจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตโคอะดิเพท ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2554 : เครื่องสังเคราะห์โอลิเมอร์แอลแลกติกแอซิดด้วยกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน ควบแน่นแบบทางตรง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ