ข้อมูลนักวิจัย ธีรยุทธ คล้ำชื่น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Teerayut Klumchaun
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0613929XXX
  • E-Mail Addresskongmafia@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00229
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุสาหกรรมผลิตซีเมนต์พาร์ติเคิลบอร์ดต่อการปรับปรุงดินการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนาและยกระดับการผลิตฟ้าทะลายโจรที่มีสารสำคัญสูงและมีคุณภาพในการผลิตยา ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : 1. แนวทางการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกพืชสมุนไพรอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การพัฒนาวัสดุผสมเพื่อการผลิตพืชแบบปลอดภัย หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบญจมาศด้วยแสงแอลอีดีเพื่อยกระดับการปลูกเบญจมาศแบบยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวนแคบ้าน (Sesbania grandiflora (L.) Desv.) ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : ลักษณะทางพฤกษศาสร์ ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนและสมรรถนะการผลิตของข้าวที่มีการจัดการปุ๋ยแบบแม่นยำโดยใช้แอพพลิเคชั่น all-rice1 ร่วมกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การศึกษาองค์ความรู้การใช้หมามุ่ยเพื่อสุขภาพตามภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย ผู้ร่วมวิจัย 10. 2563 : ผลของการใช้แคลเซียม-โบรอนต่อคุณภาพของเมล่อน หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากก้อนเห็ดเก่า และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย 12. 2561 : การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดชีวภาพโดยวิธีการให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของว่านหางจระเข้ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2561 : การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว หัวหน้าโครงการ