ข้อมูลนักวิจัย ศิริชัย ต่อสกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sirichai Torsakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817016XXX
  • E-Mail Addresssirichai.to@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00755
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปข้าวต้มมัดพร้อมชุดป้อนกล้วย ชุดป้อนใส่เผือก ชุดป้อนถั่ว ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : อิทธิพลของการรีดผิวแข็งที่มีผลต้อพฤติกรรมความล้าของเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : เครื่องขอดเกล้ดปลาแป๊ะกัง หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การออกแบบและพัฒนาระบบชุดเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดเนื้อปลาพร้อมกระดูกสำหรับผลิตน้ำยาขนมจีน. ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องขูดผิวหนังหมูต้นแบบอัตโนมัติสำหรับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวง หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตแคบหมูไร้มันต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวง หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : การออกแบบและพัฒนารถขับเคลื่อน 2 ระบบ สำหรับเก็บและขนส่งทะลายปาล์มน้ำมันสู่โรงงานปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปไส้กรอกและไส้อั่วหน่อไม้ไผ่หวานเพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไผ่หวานบ้านพราน หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : พัฒนาศักยภาพด้านพลังงานจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 11. 2561 : การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลในการขึ้นรูปโลหะแผ่น โดยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องสัมผัสเป็นจุดในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2561 : การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวลผสมกับกากของแข็งของกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติก หัวหน้าโครงการ 13. 2560 : การออกแบบและพัฒนารถช่วยตัดและเก็ยทะลายปาล์มน้ำมันแบบไร้ลูกร่วงสู่พื้นดิน หัวหน้าโครงการ 14. 2560 : การศึกษาศักยภาพของเปลือกลูกยางพาราสำหรับผลิตถ่านอัดแท่งเป็นพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย 15. 2560 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องฉีกเส้นหมูฝอยต้นแบบสำหรับ OTOP กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวงเพื่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ 16. 2560 : การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนากระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งที่เหมาะสมกับการทำงานของผู้พิการ หัวหน้าโครงการ 17. 2560 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตหมูฝอยต้นแบบสำหรับ OTOP กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวงเพื่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ 18. 2560 : การออกแบบและสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปข้าว้มมัดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่เพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก หัวหน้าโครงการ 19. 2560 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร CNC ROUTER เพื่อกัดต้นแบบก่อนขบวนการหล่อแม่พิมพ์โลหะ หัวหน้าโครงการ 20. 2560 : วิธีการกำจัดสารคลอรีนของผลิตภัณฑ์น้ำมันในกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ ผู้ร่วมวิจัย 21. 2559 : กระบวนการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยปอเสริมแรงในพอลิแลคติคเอสิทด้วยกระบวนการพลูทรูชั่น ผู้ร่วมวิจัย 22. 2559 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องทอดหอมเจียวระบบอัตโนมัติสำหรับ OTOP เมืองหาดใหญ่เพื่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย 23. 2559 : การพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากพียูโฟมผสมเส้นใยหญ้าแฝกสำหรับป้องกันความร้อนภายในอาคาร ผู้ร่วมวิจัย 24. 2558 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตน้ำพริกสำหรับ OTOP เมืองโคราชเพื่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ 25. 2558 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุน้ำพริกแบบกึ่งอัตโนมัติระบบนิวแมตริกสำหรับ OTOP เมืองโคราชเพื่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ 26. 2557 : การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการลากขึ้นรูปเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิก หัวหน้าโครงการ 27. 2557 : การวิเคราะห์การไหลตัวของแท่งอลูมิเนียมในกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไหลตามโดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ผู้ร่วมวิจัย 28. 2556 : การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของการขึ้นรูปโลหะแผ่นทองเหลืองโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องแบบสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบซีเอ็นซี ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : เครื่องฉีกเส้นหมูฝอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2560 : เครื่องฉีกเส้นหมูฝอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2560 : เครื่องขอดเกล็ดปลาสำหรับปลาที่มีขนาดเล็ก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2560 : เครื่องขอดเกร็ดปลาสำหรับปลาที่มีขนาดเล็ก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2560 : รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ำมันแบบไร้ลูกร่วงสู่พื้นดิน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2554 : กรรมวิธีการผลิตถ่านอัดแท่งทำจากกากมะพร้าวผสมขี้เลื่อย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2554 : กรรมวิธีการผลิตถ่านอัดแท่งทำจากกากมะพร้าวผสมกะลามะพร้าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2559 : กรรมวิธีการผลิตถ่านอัดแท่งทำจากกากมะพร้าวผสมไม้เบญจพรรณ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2554 : เครื่องดัดโลหะขับเคลื่อนโดยชุดเฟืองสะพานขบกับเฟืองตรงควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ