ข้อมูลนักวิจัย ธงเทพ ศิริโสดา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ธงเทพ ศิริโสดา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Thongtep Sirisoda
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0855032XXX
  • E-Mail Addresswork.dew3d@gmail.com,thongtep_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00856
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม ที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของชุมชน หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาที่พักแบบโฮมสเตย์ จังหวัด สระบุรี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมทุ่งหลวงรังสิต จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : โครงการการออกแบบลวดลายบ้านไทรงามบูรณาการสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : โครงการการใช้องค์ประกอบทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเชิง พื้นที่วิสาหกิจชุมชนเสื่อลำแพนบ้านค้อ จังหวัดปราจีนบุรีพัฒนาเชิง พื้นที่วิสาหกิจชุมชนเสื่อลำแพนบ้านค้อ จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : การออกแบบต้นแบบรีสอร์ทจากวัสดุเสื่อลำแพนบ้านค้อ และสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การพัฒนาวัสดุผนังวอลเปเปอร์จากเส้นใยผักตบชวา ผู้ร่วมวิจัย 9. 2562 : แนวทางการพัฒนาการออกแบบห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์จากวัสดุเสื่อลำแพนบ้านค้อ หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : การใช้วัสดุกล่องนมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ใช้ในการออกแบบห้องสมุด หัวหน้าโครงการ 11. 2559 : การใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบา ผู้ร่วมวิจัย 12. 2559 : การออกแบบและทำแบบจำลองอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 13. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดาน ผู้ร่วมวิจัย 14. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก ผู้ร่วมวิจัย 15. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 16. 2559 : การพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 17. 2559 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 18. 2559 : การใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นระบายน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 19. 2559 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกประสานมวลเบาและการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย 20. 2558 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 21. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น ผู้ร่วมวิจัย 22. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก ผู้ร่วมวิจัย 23. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 24. 2558 : ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากเศษหินพัมมิซสำหรับชุมชน หัวหน้าโครงการ 25. 2558 : การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกความหนาแน่นต่ำเป็นมวลรวมน้ำหนักเบาในผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน ผู้ร่วมวิจัย 26. 2557 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 27. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น ผู้ร่วมวิจัย 28. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก ผู้ร่วมวิจัย 29. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย