ข้อมูลนักวิจัย สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Somjit Thanomvongvatthana
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0896661XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีชีวภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00596
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : ผลของเยื่อหุ้มเนื้อในเมล็ดกาแฟในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตโครุ่น หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การใช้เยื่อหุ้มเมล็ดเนื้อในกาแฟในอาหาร TMR สำหรับเลี้ยงแพะลูกผสมซาแนน (อายุ 2–6 เดือน) ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : ผลของการใช้สารสกัดโพลิฟีนอลจากเปลือกเมล็ดมะขามต่อค่าระยะเวลาในการเก็บรักษา (Shelflife) ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การศึกษากระบวนการผลิตมะรุมหมักยีสตเพื่อใชเปนอาหารสัตว พี่เลี้ยง 5. 2563 : การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ส่วน D-loop จากไมโตคอนเดรียของไก่พื้นเมือง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : โครงการวิจัยการทดสอบสมรรถภาพการผลิตของพ่อพันธุ์โคเนื้อลูกผสมชาร์โรเลส์ที่อายุ 1-2 ปี หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : ความเป็นไปได้ในการใช้มะรุมเป็นอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : การพัฒนาพันธุ์โคเนื้อสายพันธุ์ไทยชาโรลล์แบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : การทดสอบสมรรถภาพการผลิตของพ่อพันธุ์โคเนื้อลูกผสมชาร์โรเลส์ที่อายุหลังหย่านม-1ปี หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : ผลของระดับการใช้ใบมะรุมป่นในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตแพะนม ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : การใช้สารสกัดฟีโนลิคจากเปลือกมะขามเพื่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระในอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2560 : ผลของระยะการปลูกต่อองค์ประกอบทางพฤกษศาสตร์และผลผลิตชีวมวลของมะรุม ผู้ร่วมวิจัย 13. 2560 : ผลของการเสริมเปลือกเมล็ดมะขามในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตโครีดนม หัวหน้าโครงการ 14. 2559 : ผลของการเสริมเปลือกเมล็ดมะขามในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตโคนมเพศผู้ขุน หัวหน้าโครงการ 15. 2555 : การสร้างตัวพายีนที่เอื้อต่อการแสดงออกของโปรตีนสำหรับใช้ในเซลล์ของสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย 16. 2552 : ศึกษาการผลิตอาหาร TMR จากผลพลอยได้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ