ข้อมูลงานวิจัย ผลของเยื่อหุ้มเนื้อในเมล็ดกาแฟในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตโครุ่น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Somjit Thanomvongvatthana
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0896661XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีชีวภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00149
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของเยื่อหุ้มเนื้อในเมล็ดกาแฟในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตโครุ่น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effects of Coffee Silver Skin in Concentration on Production Performance of Growing Cattle
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์