ข้อมูลนักวิจัย นิยม บัวบาน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นิยม บัวบาน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Niyom Buaban
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0865365XXX
  • E-Mail Addressniyombua@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการส่งเสริมการเกษตร เทคนิคการฝึกอบรม
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00064
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การพัฒนาพันธุ์บัวสายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากก้อนเห็ดเก่า และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : โครงการวิจัยการผลิตปุ๋ยหมักที่มีธาตุอาหารสูงเพื่อใช้ปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโปนิกส์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : โครงการวิจัยผลของการงดน้ำในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลเมล่อน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลเมล่อน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : ความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ; กรณีศึกษา ชุมชนในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ