ข้อมูลนักวิจัย ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Dowroong Watcharinrat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0819282XXX
  • E-Mail Addressdowroongw@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเครื่องจักรกลเกษตร การบริหารการผลิต
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2563
  00142
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การให้น้ำแบบหยดที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพริก หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : ผลของการปลูกพืชในระบบ Plant factory จำลองต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัตเตอร์เฮด หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : ผลของน้ำหมักชีวภาพและไตรโคเดอร์มาต่อการเจริญเติบโตของผักชี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : โครงการวิจัยต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การประเมินประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : โครงการวิจัยผลของความเข้มของแสงต่อการเจริญเติบโตของสันตะวาใบข้าว (Villisneria spiralis L.) ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : โครงการวิจัยผลของอัตราการให้น้ำด้วยวิธีแบบหยดต่อเจริญเติบโตของรากเฟินข้าหลวงหลังลาย (Asplenium nidus) ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : ผลของระดับความสูงของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักแว่น (Marsilea crenata C. Presl.) และผลของการใช้ผักแว่นแห้งบด (M. crenata C. Presl.) และพีทมอสต่อการงอกของสปอร์เฟิน พี่เลี้ยง 10. 2560 : การเพาะกล้าข้าวสำหรับเครื่องดำนา หัวหน้าโครงการ