ข้อมูลนักวิจัย ฉัตรชัย วีระนิติสกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.chatchai weeranitisakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892021XXX
  • E-Mail Addressveranitisagul.c@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิทยาศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00048
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การเตรียมเส้นใยเชิงประกอบจากใบชาและพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : การพัฒนาฟิล์มไฮบริดเปล่งแสงจากพอลิแลคติกแอซิดและแมกนีเซียมอลูมิเนตเจือยูโรเพียมเพื่อใช้เป็นแผ่นตรวจพิสูจน์การปลอมแปลง หัวหน้าโครงการ 3. 2560 : เส้นใยไฮบริดเปล่งแสงจากพอลิแลคติกแอซิดกับแมกนีเซียมอะลูมิเนตเจือยูโรเพียม หัวหน้าโครงการ 4. 2559 : กระบวนการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยปอเสริมแรงในพอลิแลคติคเอสิทด้วยกระบวนการพลูทรูชั่น ผู้ร่วมวิจัย 5. 2559 : การใช้เส้นใยธรรมชาติเสริมแรงในพอลิแลคติคแอซิดสำหรับผลิตวัสดุคอมโพสิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 6. 2559 : การพัฒนาพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพเพื่อเป็นวัสดุเปล่งแสง หัวหน้าโครงการ 7. 2556 : การเพิ่มมูลค่าของเปลือกแปะก๊วยโดยใช้เป็นสารเสริมแรงสำหรับวัสดุเชิงประกอบของยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ