ข้อมูลนักวิจัย นที ศรีสวัสดิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นที ศรีสวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Natee Srisawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0615845XXX
  • E-Mail Addressnatee.s@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมวัสดุพอลิเมอร์และเส้นใย
  อัพเดทล่าสุด
  11 พ.ย. 2563
  00144
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การผลิตแผ่นและการเพิ่มมูลค่าเสื่อลำแพนให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานเชิงเทคนิค หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การปรับปรุงสมบัติเครื่องและสมบัติเส้นตอกขนาดเล็กให้เหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่องานผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การผลิตแผ่นจักสานจากเส้นใยผักตบชวาเพื่องานตกแต่งภายใน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : โครงการยกระดับโอทอปและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไผ่ของจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : หมู่คาร์บอกซิลอิสระของเยื่อเลือกผ่านเส้นใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะห์ที่ถูกออกซิไดซ์สำหรับจับโลหะหนักจากสารละลายในน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : พอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนในเทคนิคการขึ้นรูปแบบถุงสุญญากาศสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การพัฒนาเครื่องอัดความร้อนเสื่อลำแพน หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : เส้นใยนำไฟฟ้าผลิตจากเส้นใยสององค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : การพัฒนาทางเลือกสำหรับการปรับปรุงเสถียรภาพของถนนริมคลองเพื่อลดปัญหาการยุบตัวแบบทันทีเนื่องจากภัยแล้งรุนแรง หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : การเตรียมผ้าไม่ทอจากเส้นใยสังเคราะห์แลกเปลี่ยนประจุ โดยการกราฟต์พอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังชันก์คาร์บอกซิล เพื่อกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย 11. 2561 : การพัฒนาเส้นใยพอลิเอสเทอร์ที่มีหลายฟังก์ชันเพื่อใช้งานฉนวนกันความร้อน ผู้ร่วมวิจัย 12. 2561 : การพัฒนาเส้นเทปพลาสติกผสมสารเติมแต่งที่เหมาะสมในการผลิตถุงพลาสติก หัวหน้าโครงการ 13. 2561 : การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปเส้นใยและเส้นใยสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : การใช้เถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นวัสดุเติมแต่งในงานขึ้นรูปพลาสติกแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย 15. 2560 : พอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วในผลิตภัณฑ์จากการขึ้นรูปแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย 16. 2560 : การขึ้นรูปผ้าไม่ทอพอลิแลคติกแอซิดผสมผงใบชา หัวหน้าโครงการ 17. 2560 : เชือกอวนเพื่อการประมงทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซืดและพอลิออกซิเมทิลีน ผู้ร่วมวิจัย 18. 2559 : การศึกษาการประยุกต์ใช้ลายทอแบบไทยสำหรับการขึ้นรูปแผ่นวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยไหมเสริมแรงในพอลิแลคติคแอซิด ผู้ร่วมวิจัย 19. 2559 : การใช้เส้นใยธรรมชาติเสริมแรงในพอลิแลคติคแอซิดสำหรับผลิตวัสดุคอมโพสิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 20. 2558 : ผลิตภัณฑ์แบบผนังหลายชั้นจากผงพลาสติกหลายชนิดด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย 21. 2557 : การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุคอมโพสิทพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 22. 2556 : การผลิตเส้นใยพอลิพรอพิลีนผสมผงถ่านจากซังข้าวโพด หัวหน้าโครงการ 23. 2555 : การสร้างเครื่องบดผงพลาสติกสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุน ผู้ร่วมวิจัย