ข้อมูลนักวิจัย ศิริวรรณ ตี้ภู่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Siriwan Teepoo
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0830308XXX
  • E-Mail Addresssuwansa_ard@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมีวิเคราะห์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00874
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : ความหลากหลายของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถยับยั้งโรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ จากข้าวพื้นเมืองมีสีในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การพัฒนาเคโมเซนเซอร์ร่วมกับอนุภาคนาโนทองสำหรับตรวจวัดตะกั่วและการประยุกต์ใช้สำหรับสร้างแผ่นสตริปเพื่อตรวจวัดในภาคสนาม หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การสกัดโปรตีนคุณภาพสูงจากแมลงกินได้ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : ชุดตรวจสอบสำเร็จรูปสำหรับตรวจวัดปริมาณโปรตีนคุณภาพสูงในแมลงอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : นวัตกรรมชุดตรวจสอบแป้งทนย่อยเพื่อจำแนกสายพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชการสูง หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : การเพิ่มปริมาณแป้งทนย่อยให้กับข้าวพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี โดยใช้เทคนิคการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การพัฒนาเทคนิคไทเทรตแบบรีด็อกซ์โดยใช้เทคนิคอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ กระดาษสำหรับวิเคราะห์หาวิตามินซีในเครื่องดื่มสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : ผลของรังสีแกมมาต่อการทำงานของเอนไซม์ glutamate decarboxylase (GAD) และ betaine aldehyde dehydrogenase (BADH2) และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) และปริมาณ gamma-aminobutyric acid (GABA) ของสายพันธุ์ข้าวไม่หอมเพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์ข ผู้ร่วมวิจัย 9. 2562 : การพัฒนาอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่ติดสารเรืองแสงสำหรับการตรวจจับโลหะ พี่เลี้ยง 10. 2562 : การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 11. 2562 : การพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดคลอรีน ซัลไฟด์และฟอร์มาลดีไฮด์ได้ในเวลาเดียวกัน โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับตรวจวัดน้ำทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอตุสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 12. 2561 : การศึกษาปริมาณ gamma-oryzanol และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณ gamma-oryzanol ในข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2561 : การพัฒนาระบบตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าที่ประดิษฐ์จากกระดาษราคาถูกร่วมกับท่อนาโนคาร์บอนสำหรับตรวจวัดสารประกอบฟีนอลในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคไบโอเซนเซอร์ หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณโพรลีน และปริมาณสารหอมในระหว่างการเจริญเติบโตของข้าว และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณโพรลีน และปริมาณสารหอมในข้าวหอมดอกมะลิ 105 ผู้ร่วมวิจัย 15. 2560 : การพัฒนาแถบกระดาษตรวจวัดโลหะหนัก 10 ชนิด ได้แก่ สังกะสี โครเมียใ ทองแดง แคดเมียม แบเรียม ตะกั่ว นิกเกิล แมงกานีส อาร์เซนิค และปรอท ได้ในเวลาเดียวกัน โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 16. 2560 : การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดซูโครส กลูโคส และฟรุกโทสแบบกระดาษ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล หัวหน้าโครงการ 17. 2560 : การเพิ่มปริมาณแป้งทนย่อย กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (กาบา) แอนโทไซยานิน และสารหอม (2-acetyl-1-pyrrlorine) ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว และเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ร่วมวิจัย 18. 2560 : การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำเร็จรูปสำหรับตรวจวัดไนเตรตและไนไตรต์ในเวลาเดียวกันที่ตกค้างในอาหาร หัวหน้าโครงการ 19. 2560 : การศึกษาปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) และความหลากหลายของชนิดสารระเหยที่พบในข้าวไร่ลืมผัวในพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อสร้างมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไร่ลืมผัว ผู้ร่วมวิจัย 20. 2559 : การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาไทรามีนในอาหาร หัวหน้าโครงการ 21. 2558 : การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาไทรามีนในอาหาร หัวหน้าโครงการ 22. 2556 : การพัฒนาเส้นใยนาโนไคโตซานสำหรับไบโอเซนเซอร์ หัวหน้าโครงการ 23. 2555 : การปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติโดยการจับตัวกับอนุภาคนาโนโคพอลิเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย 24. 2555 : เซนเซอร์ตรวจวัดความเผ็ดของพริก ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : การวิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินในพริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมาโดยอาศัยการตรวจวัดทางสี First Author 2. 2562 : การวิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินในพริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมาโดยอาศัยการตรวจวัดทางสี First Author 3. 2562 : A Competitive Colorimetric Immunosensor for Detection of Tyramine in Fish Samples First Author 4. 2562 : One-Step Polylactic Acid Screen-Printing Microfluidic Paper- Based Analytical Device: Application for Simultaneous Detection of Nitrite and Nitrate in Food Samples ผู้ร่วม 5. 2562 : One-Step Polylactic Acid Screen-Printing Microfluidic Paper- Based Analytical Device: Application for Simultaneous Detection of Nitrite and Nitrate in Food Samples Corresponding 6. 2562 : การวิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินในพริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัยการตรวจวัดทางสี ผู้ร่วม 7. 2562 : การวิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินในพริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัยการตรวจวัดทางสี Corresponding 8. 2562 : A Simple and Cost-effective Microfluidic Paper-Based Biosensor Analytical Device and its Application for Hypoxanthine Detection in Meat Samples ผู้ร่วม 9. 2562 : A Simple and Cost-effective Microfluidic Paper-Based Biosensor Analytical Device and its Application for Hypoxanthine Detection in Meat Samples Corresponding 10. 2562 : การวิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินในพริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมาโดยอาศัยการตรวจวัดทางสี Corresponding