ข้อมูลนักวิจัย จันทนี อุทธิสินธุ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Janthanee Autthisin
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0612644XXX
  • E-Mail Addressjanthanee1971@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนวิชาฟิสิกส์
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2563
  00156
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรมดีเลิร์น ผู้ร่วมวิจัย 2. 2563 : การวิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมรรถนะทางวิชาชีพ กับผลการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 09410043 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ต่อการเรียน รายวิชา 09410044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยบทเรียน E-learning ผู้ร่วมวิจัย 6. 2558 : การหาองค์ประกอบธาตุของสีบนวัตถุโบราณโดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย 7. 2555 : การเตรียมแผ่นเยื่อพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ความพรุนสูง ด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิง เสริมด้วยพลาสมาแบบไอซีพีสำหรับเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ผู้ร่วมวิจัย