ข้อมูลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมรรถนะทางวิชาชีพ กับผลการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Janthanee Autthisin
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0612644XXX
  • E-Mail Addresjanthanee1971@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนวิชาฟิสิกส์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00106
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมรรถนะทางวิชาชีพ กับผลการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Relationship among learning achievement, competency skills and academic achievement of graduates in Applied Physics student in Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
2. ผศ.ศราวุธ ใจเย็น
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์