ข้อมูลนักวิจัย ธนศักดิ์ ล้อมทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Thanasak Lomthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0879318XXX
  • E-Mail Addressscience_thanasak@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00226
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การศึกษาศักยภาพของเชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกได้จากดินแปลงเกษตรอินทรีย์ในการสร้างสารต้านเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาการผลิตและการประยุกต์ใช้เอนไซม์จากเชื้อแอคติโนมัยซีต Streptomyces sp. 8ER183 เพื่อย่อยสลายแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพพอลิแลกไทด์และการพัฒนาสูตรชีวภัณฑ์จากตะกอนเซลล์เหลือทิ้งเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูเพื่อสุขภาพจากเห็ดป่าทานได้ (ตะไคล) Russula delica Fr. โดยการสกัดด้วยไมโครเวฟร่วมกับการย่อยด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : เห็ดป่าและการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่ากินได้ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การพัฒนาการผลิตแผ่นวุ้นเซลลูโลสพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากเห็ดนางรมทอง Pleurotus citrinopileatus โดยเทคโนโลยีเอนไซม์และการหมักจากจุลินทรีย์  หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การระบุสารยับยั้งเชื้อราที่แยกได้จากแอคติโนมัยซีทเพื่อควบคุม Ganoderma boninense เชื้อสาเหตุโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน พี่เลี้ยง 8. 2563 : การพัฒนาการผลิตแผ่นมาสก์หน้านาโนเซลลูโลสจากข้าวไทยผสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : การผลิตไบโอเอทานอลแบบ Very high gravity (VHG) จากมันสำปะหลังเส้นที่ย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยแป้งดิบจากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อน Laceyella sacchari LP175 ร่วมกับกากน้ำตาลสำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ" หัวหน้าโครงการ