ข้อมูลนักวิจัย กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Karnpicha Suwannawatanamatee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0837053XXX
  • E-Mail Addresslenz_pt4902@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการพิมพ์อ๊อฟเซ็ด สอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00071
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การปรับปรุงคุณสมบัติด้านการต้านทานการซึมน้ำของกระดาษเชิงหัตถกรรมผสมเยื่อกระดาษรีไซเคิลด้วยน้ำยางพารา หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การทดลองสร้างฟิล์มภาพฮาล์ฟโทนด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิทัล หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาหมึกพิมพ์สำหรับการพิมพ์กันการปลอมแปลงในงานบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : โครงการวิจัยความต้องการของผู้สูงอายุที่มีต่อสื่อ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การทดลองการเปลี่ยนแปลงสารให้สีจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นตัวชี้วัดการมีออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ หัวหน้าโครงการ 6. 2556 : การผลิตกระดาษหัตถกรรมจากเปลือกสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย