ข้อมูลนักวิจัย ปริญญา มีสุข

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปริญญา มีสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Parinya Meesuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • โทรศัพท์0813467XXX
  • E-Mail Addressparinya_m@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิจัยทางการศึกษา สถิติ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00889
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การวิจัยผลสัมฤทธิ์โครงการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในสมรรถนะการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : โครงการวิจัยการวิเคราะห์ความยาวของแบบสอบถาม สัมประสิทธิ์ความเที่ยงและอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในบริบทของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการใช้นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูนักวิจัยและพัฒนาเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การวิจัยปฏิบัติการพัฒนาการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะนักบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองด้านการวิจัยและกระบวนการสังคมประกิตทางการวิจัย ในฐานะมูลเหตุของการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู หัวหน้าโครงการ