ข้อมูลนักวิจัย นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Noppasak Ritdee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818088XXX
  • E-Mail Addressnoppasakr@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00081
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การศึกษาและออกแบบบ้านพักอาศัยร่วมสมัยในวิถีชนบทอีสาน ที่ปรึกษา 2. 2563 : การศึกษาและออกแบบอาคารวิหารร่วมสมัย จังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษา 3. 2562 : การศึกษาเรือนนอนผู้มาปฏิบัติธรรมของวัดป่า สำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การศึกษารูปแบบภูมิทัศน์ถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษา พื้นที่เชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : การออกแบบภายในร้านอาหารสำหรับโรงแรมขนาดกลาง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : การออกแบบรูปแบบช่องเปิดอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดเล็กในเขตชุมชนเมือง ที่มีรูปแบบร่วมสมัยเพื่อการพักผ่อน กรณีศึกษาบ้านคุณวุฒากร ศิริวัฒน์ ที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องนอนที่เหมาะสมกับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นวีลแชร์ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : การออกแบบภายในที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาในอาคารคอนโดมิเนียม หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : โครงการการศึกษาแนวโน้มความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาสถาปัตยกรรมภายในเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในหลักสูตรปรับปรุงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : แนวทางการออกแบบระบบสวนแนวตั้งจากนั่งร้านตอกลิ่มที่ใช้แล้วของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในบ้านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้ใช้รถวีลแชร์ : กรณีศึกษาชุมชนการเคหะแห่งชาติรังสิต ผู้ร่วมวิจัย 13. 2560 : การศึกษาแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์สำหรับเส้นทางจักรยานภายในมหาวิทยาลัย พี่เลี้ยง 14. 2559 : แนวทางการออกแบบเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่เอื้อต่อการใช้งานของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ (TOD) แบบบูรณาการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 15. 2555 : แนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะเกร็ดและพื้นที่โดยรอบเพื่อพัฒนาไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย