ข้อมูลนักวิจัย สันติกร ภมรปฐมกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Santikorn Pamornpathomkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0877117XXX
  • E-Mail AddressJumboku@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00144
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคปกติใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SCOR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสกัดจากกัญชา กรณีศึกษาพื้นที่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเขตภูมิภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การวิเคราะห์ผลกระทบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายทางด้านการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ