ข้อมูลงานวิจัย การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Santikorn Pamornpathomkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0877117XXX
  • E-Mail AddresJumboku@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00063
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Course evaluation and improvement Faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กนกพร ชัยประสิทธิ์
2. ผศ.ชัยมงคล ผลแก้ว
3. ผศ.ทรรศิน ศรีวราพงศ์
4. ผศ.บุญฑริกา วงษ์วานิช
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์