ข้อมูลนักวิจัย ปองพล นิลพฤกษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pongpon Nilaphruek
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โทรศัพท์0878683XXX
  • E-Mail Addresspongpon_n@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญSemantic Web Technology, Mobile Application Development
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00438
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการระบบซัพพลายเชนของกล้วยหอมทอง กรณีศึกษา บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (New S-Curve) ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วยปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์สำหรับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การวัดปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีด้วยการประมวลผลภาพจากชุดทดสอบทางเคมีอย่างง่าย พี่เลี้ยง 7. 2562 : ระบบวิเคราะห์ทัศนคติจากผู้ใช้งานเว็บไซต์พันทิปที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและโทรศัพท์มือถือเพื่อการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยสำหรับแนวคิดบ้านอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง พี่เลี้ยง