ข้อมูลนักวิจัย นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nipat Jongsawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0816824XXX
  • E-Mail Addressnipatj@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ปัญญาประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00180
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนโดยใช้แผนภาพอิทธิพล หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพันธุ์พืชที่มีค่าหายาก หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การพัฒนาเซ็นเซอร์สำหรับเกษตรกรรมชาญฉลาดเพื่อการปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคกลางของไทย ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : การสร้างโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์คโดยใช้ข้อมูลเว็บไซต์ Wongnai หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : โครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกั้นถนนเสมอระดับอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟของ รฟท.และทางลัดชาวบ้าน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้สามารถประมวลผลแบบ Real-time กรณีศึกษา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) ผู้ร่วมวิจัย