ข้อมูลนักวิจัย กุณฑล ทองศรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kunthon Thongsri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0852115XXX
  • E-Mail Addresskunthon.th@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00339
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะช่างบำรุงรักษารถบำรุงทาง ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดเนื้อปลาพร้อมกระดูกสำหรับผลิตน้ำยาขนมจีน. หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การออกแบบและสร้างเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากลูกตาลโตนด หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องสลัดน้ำมันแคบหมูต้นแบบอัตโนมัติสำหรับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวง หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องทอดหมูฝอยต้นแบบสำหรับ OTOP กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวงเพื่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ 6. 2559 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหอมแดงระบบอัตโนมัติสำหรับ OTOP เมืองหาดใหญ่เพื่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2558 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุน้ำพริกแบบกึ่งอัตโนมัติระบบนิวแมตริกสำหรับ OTOP เมืองโคราชเพื่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย 8. 2557 : การวิเคราะห์การไหลตัวของแท่งอลูมิเนียมในกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไหลตามโดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ หัวหน้าโครงการ 9. 2555 : การศึกษาสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของการเชื่อมต่อโลหะผสมโดยการเชื่อมด้วยความเสียดทาน ผู้ร่วมวิจัย