ข้อมูลนักวิจัย นริศร์ บาลทิพย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Naris Barnthip
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0814206XXX
  • E-Mail Addressnaris_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญBiomaterials, Medical Materials, Nanofiber, Hydrogel, Protein Adsorption
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00292
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : อิทธิพลของความเข้มข้นของสารสกัดจากหอมแดงต่อคุณสมบัติเบื้องต้นของไฮโดรเจลเจลาตินสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นแผ่นแปะสิว หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : แผ่นปิดและสมานแผลจากไฮโดรเจลเจลาตินที่มีส่วนผสมของเซริซินและอิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยเซริซิน หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : แผ่นแปะสิวไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดยาประสะผิวภายนอก หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : อิทธิพลของเซริซินและไฟโบรอินต่อคุณสมบัติของแผ่นเส้นใยนาโนเซลลูโลสอะซิเตท/พอลิคาโปร แลคโตนสาหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบพกพาเพื่อกระตุ้นการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์จากไฮโดรเจลสำหรับการรักษาบาดแผล หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : อิทธิพลของสารเจือทินออกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCZT ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือโดยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบ หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของฟิล์มบางไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เจือด้วย Mg และ Cu บนวัสดุไทเทเนียมโดยกระบวนการสปัตเตอร์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกแทนที่ด้วยสังกะสีและแมงกานีส ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : การพัฒนาวัสดุปิดและสมานแผลจากสารสกัดหยาบใบสาบเสือในรูปแบบของเส้นใยนาโนและไฮโดรเจล หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยฟลาโวนอยด์รวมในสารสกัดหยาบใบสาบเสือจากไฮโดรเจลเจลาตินเพื่อการพัฒนาเป็นวัสดุปิดและสมานแผล หัวหน้าโครงการ 12. 2559 : การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง ผู้ร่วมวิจัย 13. 2558 : การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบ หัวหน้าโครงการ 14. 2557 : การเตรียมและศึกษาสมบัติของแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์สำหรับเยื่ออิเล็กโทรไลต์ ผู้ร่วมวิจัย 15. 2557 : จลนพลศาสตร์ของการดูดซับโปรตีนเชิงแข่งขันจากสารละลายโปรตีนผสมสามชนิด หัวหน้าโครงการ 16. 2555 : การเตรียมแผ่นเยื่อพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ความพรุนสูง ด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิง เสริมด้วยพลาสมาแบบไอซีพีสำหรับเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ผู้ร่วมวิจัย 17. 2555 : การสังเคราะห์เส้นใยน้ำผึ้งนาโนเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ