ข้อมูลนักวิจัย จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Jaturong Lungkapin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0867083XXX
  • E-Mail Addressjaturong.l@en.rmutt.ac.th, leaw44@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรด้วย CAD/CAM/CAE
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2563
  00118
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : ศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัวแช่เยือกแข็งจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2563 : การออกแบบและสร้างเครื่องสับฟางข้าว หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัวในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสีข้าวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : ศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มข้าวมอลต์จากข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การพัฒนาเครื่องคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : การศึกษาและพัฒนาชุดกะเทาะเมล็ดสำหรับเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องขึ้นรูปสาคูไส้หมูกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : การออกแบบและสร้างเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรรายย่อย ผู้ร่วมวิจัย 10. 2561 : ผลของอุณหภูมิในการแช่เยือกแข็งแบบไอคิวเอฟต่อความคงตัวของสารกาบาและ แอนโทไซยานินในข้าวกล้องงอกหุงสุกพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : การออกแบบและสร้างเครื่องตัดใบบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและปริมาณสารแอนโทไซยานิน ของผลิตภัณฑ์แป้งข้าวกล้องนึ่งพันธุ์หอมนิล ผู้ร่วมวิจัย 13. 2560 : การพัฒนาเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงสด หัวหน้าโครงการ 14. 2560 : การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกแบบต่อเนื่อง ผู้ร่วมวิจัย 15. 2559 : การพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัวหลวงสด หัวหน้าโครงการ 16. 2559 : ศึกษากระบวนการผลิตผงข้าวมอลต์แอนโทไซยานินสูงจากข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย 17. 2558 : ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมนิลออแกนิคเพาะงอกหุงสุกในภาชนะพลาสติกอ่อนตัวปิดสนิท ผู้ร่วมวิจัย 18. 2556 : ออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดเมล็ดบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 19. 2555 : ศึกษากระบวนการผลิตกะทิน้ำนมข้าวร่วมกับธัญพืชพาสเจอร์ไรเพื่อทดแทนกะทิจากมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง First Author 2. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง First Author 3. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง First Author 4. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง First Author 5. 2563 : การศึกษาและทดสอบชุดคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง First Author 6. 2563 : การศึกษาและทดสอบชุดคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง First Author 7. 2563 : การศึกษาและทดสอบชุดคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง First Author 8. 2563 : การศึกษาและทดสอบชุดคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง First Author 9. 2563 : การศึกษาและทดสอบเครื่องตัดใบบัวหลวง First Author 10. 2563 : การศึกษาและทดสอบเครื่องตัดใบบัวหลวง First Author 11. 2563 : การศึกษาและทดสอบเครื่องตัดใบบัวหลวง First Author 12. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกแบบต่อเนื่อง ผู้ร่วม 13. 2562 : ผลของอุณหภูมิในขั้นตอนการแช่และการอบแห้งต่อคุณภาพของ ข้าวนึ่งพันธุ์หอมนิล ผู้ร่วม 14. 2562 : การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปสาคูไส้หมูกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วม 15. 2563 : การศึกษาและทดสอบชุดคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง Corresponding 16. 2563 : ผลของการให้ความร้อนระดับสเตอริไรส์ต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัวในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ ผู้ร่วม 17. 2563 : ผลของอุณหภูมิและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการเก็บรักษารากบัวสดตัดแต่ง ผู้ร่วม