ข้อมูลนักวิจัย จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Jaturong Lungkapin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0867083XXX
  • E-Mail Addressjaturong.l@en.rmutt.ac.th: leaw44@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรด้วย CAD/CAM/CAE
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00041
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัวในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : การทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสีข้าวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : ศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มข้าวมอลต์จากข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การพัฒนาเครื่องคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การศึกษาและพัฒนาชุดกะเทาะเมล็ดสำหรับเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องขึ้นรูปสาคูไส้หมูกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การออกแบบและสร้างเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรรายย่อย ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : ผลของอุณหภูมิในการแช่เยือกแข็งแบบไอคิวเอฟต่อความคงตัวของสารกาบาและ แอนโทไซยานินในข้าวกล้องงอกหุงสุกพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : การออกแบบและสร้างเครื่องตัดใบบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและปริมาณสารแอนโทไซยานิน ของผลิตภัณฑ์แป้งข้าวกล้องนึ่งพันธุ์หอมนิล ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : การพัฒนาเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงสด หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกแบบต่อเนื่อง ผู้ร่วมวิจัย 13. 2559 : การพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัวหลวงสด หัวหน้าโครงการ 14. 2559 : ศึกษากระบวนการผลิตผงข้าวมอลต์แอนโทไซยานินสูงจากข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย 15. 2558 : ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมนิลออแกนิคเพาะงอกหุงสุกในภาชนะพลาสติกอ่อนตัวปิดสนิท ผู้ร่วมวิจัย 16. 2556 : ออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดเมล็ดบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 17. 2555 : ศึกษากระบวนการผลิตกะทิน้ำนมข้าวร่วมกับธัญพืชพาสเจอร์ไรเพื่อทดแทนกะทิจากมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย