ข้อมูลนักวิจัย จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Chiraporn Ananchaipattana
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0926923XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMicrobiology
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00269
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาชุดตรวจไลโอฟิไลซ์แลมป์สำหรับการคัดกรองซาลโมเนล่าภาคสนาม หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การศึกษาประสิทธิภาพของการหมักพิวเร่อะโวกาโดด้วยแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่มีผลต่อสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนาฟองอากาศนาโนในสารละลายแบคเทอริโอซินเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : ปรับปรุงกระบวนการหมักปลาราโดยการเติมกล้าเชื้อบริสุทธิ (โครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใต้แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ) หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การพัฒนาฟิล์มเซลลูโลสชีวภาพต้านทานแบคทีเรียสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : การศึกษาการผลิตผงใยอาหารจากส่วนเปลือกและเนื้อผลกาแฟสดระยะสุก พี่เลี้ยง 7. 2564 : การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนต้านจุลชีพที่ผลิตจากสายพันธุ์แบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมัก หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : ศักยภาพของข้าวมีสีในการเป็นพรีไบโอติกส์เพื่อการพัฒนาเป็นอาหารเสริมลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : พัฒนาชุดตรวจภาคสนามสำหรับแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร หัวหน้าโครงการ 10. 2564 : การพัฒนาวัตถุกันเสียทางธรรมชาติและการประยุกต์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมปัง ผู้ร่วมวิจัย 11. 2563 : การศึกษาสารออกฤทธิ์และการยืดอายุหน่อไม้สด ผู้ร่วมวิจัย 12. 2563 : APPLICATION OF BACTERIOCIN PRODUCED BY Bacillus spp. TO CONTROL SPOILAGE LACTIC ACID BACTERIA IN FOOD PRODUCT หัวหน้าโครงการ 13. 2561 : การพัฒนาเทคนิค ดูเพล็กซ์ พีซีอาร์ สำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ 14. 2560 : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารแบคเทอริโอซินเพื่อใช้ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร หัวหน้าโครงการ 15. 2560 : การพัฒนาและแปรรูปเครื่องดื่มข้าวอัดเม็ดโปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ พี่เลี้ยง 16. 2560 : การผลิตน้ำข้าวโปรตีนสูงจากธัญพืชเสริมซินไบโอติกซ์แบบผง ผู้ร่วมวิจัย