ข้อมูลนักวิจัย จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chiraporn Ananchaipattana
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0864156XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMicrobiology
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00589
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2565 : การศึกษาการผลิตผงใยอาหารจากส่วนเปลือกและเนื้อผลกาแฟสดระยะสุก พี่เลี้ยง 2. 2564 : การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนต้านจุลชีพที่ผลิตจากสายพันธุ์แบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมัก หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : ศักยภาพของข้าวมีสีในการเป็นพรีไบโอติกส์เพื่อการพัฒนาเป็นอาหารเสริมลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : พัฒนาชุดตรวจภาคสนามสำหรับแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การพัฒนาวัตถุกันเสียทางธรรมชาติและการประยุกต์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมปัง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การศึกษาสารออกฤทธิ์และการยืดอายุหน่อไม้สด ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : APPLICATION OF BACTERIOCIN PRODUCED BY Bacillus spp. TO CONTROL SPOILAGE LACTIC ACID BACTERIA IN FOOD PRODUCT หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : การพัฒนาเทคนิค ดูเพล็กซ์ พีซีอาร์ สำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารแบคเทอริโอซินเพื่อใช้ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : การพัฒนาและแปรรูปเครื่องดื่มข้าวอัดเม็ดโปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ พี่เลี้ยง 11. 2560 : การผลิตน้ำข้าวโปรตีนสูงจากธัญพืชเสริมซินไบโอติกซ์แบบผง ผู้ร่วมวิจัย