ข้อมูลนักวิจัย จันทิมา ฑีฆะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jantima Teeka
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0865731XXX
  • E-Mail AddressJan_pokpong@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMicrosoft Office
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00136
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใยอิเล็กโตรสปันพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทจาก Novospingobium sp.THA_AIK7 เป็นวัสดุปิดแผล หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยสลายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในธรรมชาติเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : หารคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถลดพิษของสารพิษจากเชื้อราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในธรรมชาติเพื่อการบำบัดน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : การเพาะเลี้ยงยีสต์น้ำมัน Pseudozyma parantarctica จากกลีเซอรอลด้วย กระบวนการผลิตน้ำมันแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตไบโอดีเซลรุ่นที่สอง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2560 : การศึกษาการสกัดแผ่นฟิล์ม Polyhydroxyalkanoates (PHA) จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 ด้วยวิธีทางเคมี และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุชีวภาพด้านการแพทย์ หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์สำหรับผลิตไบโอดีเซลทางเลือกด้วย Pseudozyma parantarctica CHC28 โดยใช้กลีเซอรอลเป็นวัตถุดิบ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2559 : การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด Polyhydroxyalkanoates (PHA) ที่สังเคราะห์จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 หัวหน้าโครงการ 10. 2559 : การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียทนร้อนที่สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำทิ้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 11. 2558 : การศึกษาแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตPolyhydroxyalkanoates (PHA) จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสม และจลนพลศาสตร์ ผู้ร่วม 2. 2562 : สภาวะที่เหมาะสมในการลดค่ากรดที่สูงของน้ำมันยีสต์ Pseudozyma parantarctica CHC28 เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจุลินทรีย์ ผู้ร่วม 3. 2562 : การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์ ผู้ร่วม 4. 2562 : สภาวะที่เหมาะสมในการลดค่ากรดที่สูงของน้ำมันยีสต์ Pseudozyma parantarctica CHC28 เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจุลินทรีย์ Optimization on Decreasing High Acid Value of Yeast Oil Pseudozyma parantarctica CHC28 for Microbial Biodiesel Production ผู้ร่วม 5. 2562 : อิทธิพลของปัจจัยทางเคมีและทางกายภาพต่อการเพาะเลี้ยงยีสต์น้ามันโดยใช้ กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอนหลัก ผู้ร่วม