ข้อมูลนักวิจัย จันทิมา ฑีฆะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.จันทิมา ฑีฆะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissJantima Teeka
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0865731XXX
  • E-Mail AddressJan_pokpong@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMicrosoft Office
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00038
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยสลายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในธรรมชาติเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2561 : หารคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถลดพิษของสารพิษจากเชื้อราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในธรรมชาติเพื่อการบำบัดน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : การเพาะเลี้ยงยีสต์น้ำมัน Pseudozyma parantarctica จากกลีเซอรอลด้วย กระบวนการผลิตน้ำมันแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตไบโอดีเซลรุ่นที่สอง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การศึกษาการสกัดแผ่นฟิล์ม Polyhydroxyalkanoates (PHA) จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 ด้วยวิธีทางเคมี และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุชีวภาพด้านการแพทย์ หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์สำหรับผลิตไบโอดีเซลทางเลือกด้วย Pseudozyma parantarctica CHC28 โดยใช้กลีเซอรอลเป็นวัตถุดิบ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2559 : การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด Polyhydroxyalkanoates (PHA) ที่สังเคราะห์จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 หัวหน้าโครงการ 9. 2559 : การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียทนร้อนที่สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำทิ้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 10. 2558 : การศึกษาแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตPolyhydroxyalkanoates (PHA) จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 หัวหน้าโครงการ