ข้อมูลนักวิจัย ต้องลักษณ์ บุญธรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tongluck Boontham
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์081-6463XXX
  • E-Mail Addresstongluck@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00102
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยไทยแลนด์ 4.0 หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติวิชาชีพครูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : โมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณลักษณะนิสัยอุตสาหกรรม ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : ปัจจัยการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นอาจารย์ผู้มีประสิทธิผลสูง พี่เลี้ยง 5. 2560 : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ 6. 2558 : รูปแบบการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ