ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยไทยแลนด์ 4.0

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tongluck Boontham
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์081-6463XXX
  • E-Mail Addrestongluck@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00070
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยไทยแลนด์ 4.0
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of A Massive Open Online Course to Develop Life Competency of Older Adults in Thailand 4.0 Era
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.ต้องลักษณ์ บุญธรรม
ผู้ร่วมวิจัย 1. สุกัญญา บุญศรี
2. ผศ.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์