ข้อมูลนักวิจัย ดวงฤทัย ตี่สุข

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ดวงฤทัย ตี่สุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Duangruthai Teesuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0879965XXX
  • E-Mail Addressduangruthai.mai@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00596
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การออกแบบแผ่นฉลุลายตกแต่งภายในตามอัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การพัฒนาออกแบบที่พักอาศัยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตามวิถีชีวิตไทหล่ม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดโพธิ์ทอง จ.เพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : แนวทางการออกแบบพื่นที่การทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา กรณีศึกษา พื้นที่ลานเอนกประสงค์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : โครงการการศึกษาความต้องการการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ