ข้อมูลนักวิจัย พรรณราย รักษ์งาร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พรรณราย รักษ์งาร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pannarai Rug-ngarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0841453XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมสิ่งทอ
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00285
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจระดับชุมชนเพื่อเชื่อมโยงความต้องการของตลาดและเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับผลิตภัณฑ์เสื่อลำแพน พื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : โครงการการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเสื่อลำแพนด้วยการพิมพ์สีและลวดลาย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การผลิตแผ่นและการเพิ่มมูลค่าเสื่อลำแพนให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานเชิงเทคนิค ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเสื่อลำแพนมาใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2563 : การผลิตแผ่นจักสานจากเส้นใยผักตบชวาเพื่องานตกแต่งภายใน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การพัฒนาเครื่องอัดความร้อนเสื่อลำแพน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2559 : การทอผ้าห่มคลุมดินแบบเว้นช่องด้วยเส้นใยผักตบชวาและเส้นใยปอเพื่อนำมาใช้ในงานป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน ผู้ร่วมวิจัย