ข้อมูลนักวิจัย ฐนียา รังษีสุริยะชัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ฐนียา รังษีสุริยะชัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thaneeya Rangseesuriyachai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817339XXX
  • E-Mail Addressthaneeya.r@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00089
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การผลิตปุ๋ยหมักสำหรับพืชไร่จากกากมูลหมักของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยวิธีปรับสภาพหญ้าเนเปียร์โดยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หมักร่วมกับเศษอาหาร พี่เลี้ยง 3. 2562 : การปรับปรุงระบบน้ำเสียจากระบบผลิตเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การนำกากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การนำฟอสฟอรัสกลับมาใช้ใหม่จากน้ำเสียบ่อเกรอะโดยการตกผลึกสตรูไวท์ หัวหน้าโครงการ 6. 2558 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำชะขยะโดยใช้กระบวนการโอโซนเนชัน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2557 : การทำปุ๋ยหมักจากเศษอินทรียวัตถุด้วยถังหมักแบบเติมอากาศโดยใช้ครูดเอนไซม์ผงเป็นตัวเร่ง หัวหน้าโครงการ 8. 2557 : การบำบัดน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบด้วยกระบวนการอิเล็กโตรเฟนตันแบบระบบต่อเนื่อ ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ