ข้อมูลนักวิจัย ฐนียา รังษีสุริยะชัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ฐนียา รังษีสุริยะชัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Thaneeya Rangseesuriyachai
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817339XXX
  • E-Mail Addressthaneeya.r@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00133
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การเพิ่มศักยภาพผลิตก๊าซชีวภาพโดยวิธีการทำบีเอ็มพีจากหญ้าเนเปียร์ด้วยกระบวนการปรับสภาพด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การผลิตและการพัฒนานาโนเซลลูโลสจากกกอียิปต์เพื่อการดูดซับน้ำมันอินทรีย์ในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมยา หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : การผลิตปุ๋ยหมักสำหรับพืชไร่จากกากมูลหมักของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยวิธีปรับสภาพหญ้าเนเปียร์โดยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หมักร่วมกับเศษอาหาร พี่เลี้ยง 6. 2562 : การปรับปรุงระบบน้ำเสียจากระบบผลิตเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การนำกากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : การนำฟอสฟอรัสกลับมาใช้ใหม่จากน้ำเสียบ่อเกรอะโดยการตกผลึกสตรูไวท์ หัวหน้าโครงการ 9. 2558 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำชะขยะโดยใช้กระบวนการโอโซนเนชัน ผู้ร่วมวิจัย 10. 2557 : การบำบัดน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบด้วยกระบวนการอิเล็กโตรเฟนตันแบบระบบต่อเนื่อ ผู้ร่วมวิจัย 11. 2557 : การทำปุ๋ยหมักจากเศษอินทรียวัตถุด้วยถังหมักแบบเติมอากาศโดยใช้ครูดเอนไซม์ผงเป็นตัวเร่ง หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ