ข้อมูลงานวิจัย การปรับปรุงระบบน้ำเสียจากระบบผลิตเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ฐนียา รังษีสุริยะชัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thaneeya Rangseesuriyachai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817339XXX
  • E-Mail Addresthaneeya.r@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00073
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การปรับปรุงระบบน้ำเสียจากระบบผลิตเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ฐนียา รังษีสุริยะชัย
ผู้ร่วมวิจัย 1. คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์