ข้อมูลนักวิจัย วรนุศย์ ทองพูล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Voranut Thongpool
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • โทรศัพท์063-869-3XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00154
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การพัฒนาและแปรสภาพวัสดุทางการเกษตรของชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อลดปริมาณของเสีย และการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2563 : การพัฒนาสารเคลือบที่มีคุณทำความสะอาดตัวเองสำหรับสถานีอัดประจุพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : คุณสมบัติลูมิเนสเซนส์และซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว CdWO4 และ Bi4Ge3O12 ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การพัฒนาวัสดุประกอบนาโนซีเรียมฟลูออไรด์/พอลิไวนิลโทลูอีนสำหรับ ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมารสารพาควอตตกค้างในผัก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การประดิษฐ์และคุณสมบัติทางรังสีของพอลิเมอร์ผสมแบเรียมซัลเฟตและทังสเตนสำหรับกำบังรังสี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การเตรียมสารประกอบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์/ทังสเตนไตรออกไซด์/ แมกนีไทต์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่นำกลับมาใช้ ใหม่ได้ หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : การกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : การเตรียมและประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมของวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว ผู้ร่วมวิจัย 10. 2559 : คุณสมบัติซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย 11. 2558 : การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึก LYSO:Ce LSO:Ce และ YSO:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย 12. 2557 : การสังเคราะห์แผ่นกราฟีนขนาดเล็กโดยใช้พืชประเภทหัวใต้ดินในการลดปริมาณออกซิเจนที่ผิวของแผ่นกราฟีนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ