ข้อมูลนักวิจัย รินลดา สิริแสงสว่าง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.รินลดา สิริแสงสว่าง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Rinlada Sirisangsawang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0815657XXX
  • E-Mail Addresspiyamas_koy@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00776
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การลดปริมาณซัลเฟอร์ในน้ำมันไพโรไลซิลกากยางรถยนต์ด้วยกัมมัมต์จากกากกาแฟ หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การเปลี่ยนโซเดียมแลคเตทเป็นกรดแลคติกด้วยการใช้เยื่อแลกเปลี่ยนประจุในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิล หัวหน้าโครงการ 3. 2559 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งกะสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกจากหลุมฝังกลบ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2557 : การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุคอมโพสิทพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2557 : การสังเคราะห์สเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแลกติกแอซิดจากราเซมิกแลกติกแอซิด  ผู้ร่วมวิจัย