ข้อมูลนักวิจัย บุบผา ฐานุตตมานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บุบผา ฐานุตตมานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Bubpha Thanuttamanon
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0817775XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00120
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมแบบเปิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การยกระดับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวสุขภาพ ด้วยโซ่อุปทานเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคปกติใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2567 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภคที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการส่งออกของพนักงานและผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 8. 2565 : ปัจจัยความสำเร็จของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาต่างชาติ หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : การยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดสำเร็จรูปด้วยบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า กรณีศึกษา: ชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน หัวหน้าโครงการ