ข้อมูลนักวิจัย นารีรัตน์ จริยะปัญญา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นารีรัตน์ จริยะปัญญา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nareerut Jariyapunya
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์087-4264XXX
  • E-Mail Addressnareerut.j@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวสิ่งทอ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00550
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2565 : โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจระดับชุมชนเพื่อเชื่อมโยงความต้องการของตลาดและเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับผลิตภัณฑ์เสื่อลำแพน พื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากเศษไผ่ในกระบวนการผลิตเสื่อลำแพน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : โครงการกระบวนการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตเสื่อลำแพนเพื่อสร้างนวัตกรใหม่ ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : การพัฒนาแผ่นนอนวูฟเวนเมลโบรนด์จากพอลิเมอร์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้งานแผ่นกรองสะท้อนน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การออกแบบต้นแบบและพัฒนากางเกงลดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การออกแบบลวดลายท้องถิ่นเสื่อลำแพนด้วยเส้นตอกขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การผลิตแผ่นจักสานจากเส้นใยผักตบชวาเพื่องานตกแต่งภายใน ผู้ร่วมวิจัย