ข้อมูลงานวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสู่เชิงพาณิชย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นารีรัตน์ จริยะปัญญา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nareerut Jariyapunya
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์087-4264XXX
  • E-Mail Addresnareerut.j@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวสิ่งทอ
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสู่เชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Innovator and Innovation for Commercial Development to commercialize
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
2. ผศ.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
3. ผศ.จันทิมา ฑีฆะ
4. ผศ.อภินันท์ วัลภา
5. ผศ.สุนีย์ หทัยวสีวงศ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์