ข้อมูลนักวิจัย รุ่งนภา ศรานุชิต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Rungnapa Sranujit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0875196XXX
  • E-Mail Addressvrungnapa@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญcellular immunology, Moleular biology, Infections disease, transcriptomics
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00111
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การศึกษาตัวบ่งชี้ความรุนแรงของโรค ในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : แรงจูงใจกับการรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มารับบริการนวดไทยแบบราชสำนักที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์รังสิต พี่เลี้ยง 3. 2562 : คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและภาวะอ้วนต่อการฟาโกไซโตซิส หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและภาวะอ้วนต่อการฟาโกไซโตซิส หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ