ข้อมูลนักวิจัย จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Juraporn Srimuangmai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์087-0987XXX
  • E-Mail Addresssrimuangmai@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการทำงานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00546
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทุ่งหลวงรังสิตในการสร้างแนวทางยกระดับผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอาชีพของชุมชนพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวจากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนวัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : การพัฒนากระดาษจากก้านบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากผ้าขาวม้า หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนางานประดิษฐ์โคมไฟตกแต่งรูปดอกบัวสวรรค์จากขวดพลาสติก หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การศึกษาปริมาณกลีเซอรีนที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพเชือกหญ้าแฝก ผู้ร่วมวิจัย