ข้อมูลนักวิจัย ณชญาภัส รอดประยูร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณชญาภัส รอดประยูร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nachayapat Rodprayoon
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0851400XXX
  • E-Mail Addressr_angkana@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00297
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มของวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : ความต้องการสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : อิทธิพลการรับชมสื่อด้านเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบวิดีโอไดอารี่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมเพื่อก้าวเข้าสู่การค้าโลก ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรยุคใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจอาหารแช่แข็ง หัวหน้าโครงการ