ข้อมูลงานวิจัย ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างยั่งยืน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณชญาภัส รอดประยูร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nachayapat Rodprayoon
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0851400XXX
  • E-Mail Addresr_angkana@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00067
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างยั่งยืน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Impact of COVID-19 on Sustainable Development of Marine Economy
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.ณชญาภัส รอดประยูร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์