ข้อมูลนักวิจัย เบญจวรรณ ศฤงคาร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Benchawan Saringkarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0979564XXX
  • E-Mail Addresssringkarn_b@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิจัยทางสังคมศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00176
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ผลกระทบของความยืดหยุ่นของพนักงานและความยืดหยุ่นขององค์กรต่อการอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุคดิจิทัล: การศึกษาเชิงประจักษ์จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : 7. การพัฒนาแผนธุรกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดย่อมในยุคดิจิทัล หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์เพื่อพัฒนาการตลาดแบบหลากช่องทาง ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการตลาดออนไลน์หลังวิกฤต Covid-19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : การวิเคราะห์ความต้องการยกระดับทักษะ (Up-Skill) ของผู้บริหารสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : แนวทางการสร้างแผนพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการจัดการโซ่อุปทานจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับอุตสาหกรรมกลุ่ม New S-Curve เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : การส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการตลาดออนไลน์หลังวิกฤต Covid-19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : รูปแบบการสื่อสารตลาดออนไลน์เพื่อสร้างแบรนด์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาชุมชนกลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : ศักยภาพของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อมาตรฐานการจัดการการให้บริการสปา กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ