ข้อมูลนักวิจัย วราภรณ์ บันเล็งลอย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วราภรณ์ บันเล็งลอย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Warapron Banlenglol
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0867712XXX
  • E-Mail Addresswaraporn_w3@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสื้อผ้า การออกแบบเคหะสิ่งทอ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00170
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาเครื่องแต่งกายสตรีอัตลักษณ์ของชุดไทยพระราชนิยมจากผ้าถักเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การสร้างสรรค์ลวดลายบาติกโดยใช้สารกั้นสีบนผ้าขาวม้าเพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : พัฒนาการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าผู้สูงอายุชาย หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือดงบัง ด้วยการย้อมสีธรรมชาติจากไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : พัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากสารสกัดใบไผ่ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว (กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว) หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : พัฒนาการออกแบบชุดสตรีผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ