ข้อมูลนักวิจัย ณฐมน บัวพรมมี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณฐมน บัวพรมมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nathamon Buaprommee
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0623924XXX
  • E-Mail Addressji.nathamon@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเขียนบทความ/บทสารคดี การวิจัยการตลาด การวิจัยการสื่อสาร การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและพื้นที่
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00151
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ สำหรับกิจการด้านการค้าส่งและค้าปลีก หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดด้วยการตลาดดิจิทัลและการสื่อสารทางการตลาด พี่เลี้ยง 3. 2566 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ สำหรับกิจการด้านการบริการ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ สำหรับกิจการด้านการผลิตสินค้า ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การพัฒนาและยกระดับสินค้าประเภทสมุนไพรด้วยการตลาดดิจิทัลสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและธุรกิจสมุนไพรอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มของวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสนับสนุนการสร้างธุรกิจไมซ์เมืองรอง หลักฐานจากมุมมองผู้มีส่วนได้เสียจังหวัด นครนายก พี่เลี้ยง 9. 2563 : อิทธิพลการรับชมสื่อด้านเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบวิดีโอไดอารี่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย